Nasze wydawnictwa

Od 2010 roku wydaliśmy ponad 50 tytułów poezji i prozy współczesnej. Publikacje dostępne w Księgarni TAJNE KOMPLETY, Przejście Garncarskie 2, Wrocław (Rynek) oraz on-line w naszej księgarni internetowej: www.tajnekomplety.pl oraz w dobrych księgarniach na terenie kraju.

Nasze książki chcą, żebyś je zobaczył!

http://fundacja-karpowicz.org/projekty/dzialalnosc-wydawnicza/

Zasady etyki publikacyjnej

Stosowane przez Wydawnictwo standardy etyczne oparte są:

 

Oczekiwania wobec Wydawcy:

 • Wydawnictwo Fundacji na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza przykłada szczególną wagę do konieczności stosowania standardów etycznego postępowania wszystkich stron biorących udział w procesie wydawniczym.
 • Kieruje się przy tym sprawiedliwymi i etycznymi procedurami kwalifikacji, selekcji i opiniowania złożonych do druku tekstów.
 • Wydawnictwo podejmuje decyzję o przyjęciu pracy do druku w sposób jawny i przejrzysty.
 • Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu książki do publikacji opiera się na jej znaczeniu, oryginalności, przejrzystości i wpływu na rozwój nauki oraz na podstawie dwóch niezależnych recenzji.
 • Zwracana jest uwaga na przestrzeganie właściwych zasad przez autorów w zakresie wiarygodności źródeł, na które się powołują, stosowania cytatów i zapożyczeń.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia przez autora tekstu zasad etycznych (np. zduplikowana publikacja, plagiat, sfabrykowanie danych, nieprawdziwa lista autorów, ghostwriting, guest authorship), redaktor ma obowiązek odrzucić tekst i poinformować autora o wyniku postępowania i działaniach redakcji.
 • Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych autorów i wszelkich współpracowników.

 

Oczekiwania wobec autorów:

 • Autorzy są zobligowani do zagwarantowania oryginalności dzieła i poszanowania praw autorskich innych osób.
 • Publikacja powinna zostać przygotowana według wytycznych umieszczonych na stronie Wydawnictwa.
 • Wszelkie formy plagiatu oraz autoplagiatu, o ile zostaną wykryte, są podstawą do odrzucenia pracy.
 • Autorzy zobowiązani są do ujawnienia procentowego udziału poszczególnych osób w powstaniu publikacji naukowej, podania źródła finansowania publikacji, a także poinformowania o ewentualnym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Odpowiedzialność za podanie informacji ponosi autor zgłaszający publikację.
 • Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł, są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
 • W przypadku podejrzeń o naruszenie etyki stosowane są procedury zalecane przez Comittee on Publication Ethics.

 

Oczekiwania wobec recenzentów:

 • Wszystkie wydawane w Wydawnictwie książki poddawane są recenzji wydawniczej, przygotowywanej przez specjalistów w danej dyscyplinie i tematyce.
 • Recenzent powinien dokładnie zapoznać się z recenzowaną publikacją i dochować wszelkich starań, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jego wartość profesjonalną i poznawczą, samodzielność i nowatorstwo, stosownie do aktualnego stanu reprezentowanej przez siebie dyscypliny nauki.
 • Recenzja musi mieć formę pisemną.
 • Recenzent ocenia: stopień zainteresowania podjętej problematyki, aktualność tematyki, oryginalność rezultatów, adekwatność wykorzystanych źródeł, poprawność metodologiczną (użyte metody, poprawność wyników itd.) oraz poprawność językową.
 • Niedopuszczalne jest zwłaszcza wystawianie recenzji składających się głównie z zarzutów, lecz zwieńczonych konkluzją pozytywną. Podobnie niedopuszczalne są recenzje utrzymane w tonie emocjonalnym, jawnie nieobiektywne, a zwłaszcza złośliwe lub złożone z pochwał bez pokrycia.
 • Recenzja powinna kończyć się rekomendacją o przyjęciu (bez zastrzeżeń, po poprawkach redakcyjnych lub zmianach merytorycznych) lub o odrzuceniu pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura wydawnicza

Szanowni Państwo,
w trosce o dobrą komunikację, sprawność i terminowość podajemy szczegółowe zasady kwalifikowania do wydania publikacji naukowych oraz przebiegu procesu wydawniczego.

1. Złożoną propozycję książki przyjmuje do programu wydawniczego lub odrzuca osoba redaktora związanego z Wydawnictwem.

2. Wydanie książki naukowej jest zależne od zewnętrznego finansowania – innymi słowy, jego uzyskanie jest warunkiem podjęcia procesu wydawniczego.


2. Po decyzji Autora/Redaktora o wyborze naszego wydawnictwa i otrzymaniu potwierdzenia finansowania kierujemy książkę do recenzji wydawniczej.

Autor lub/i Redaktor proponują osoby potencjalnych recenzentów. Wydawnictwo przesyła zapytanie do wybranego recenzenta – specjalisty z danej dyscypliny naukowej, a po uzyskaniu jego zgody przesyła dzieło do wykonania recenzji.

3. W tym samym czasie materiały tekstowy i graficzny są weryfikowane pod względem praw autorskich. Do wydania dopuszczane są tylko elementy autorskie lub takie, dla których Autor pozyskał zgody na publikację w swojej pracy. W tym celu poprosimy o przesłanie spisu ilustracji oraz wypełnienie odpowiednich formularzy.

4. Monografie zbiorowe podlegają tym samym procedurom kwalifikacyjnym – konieczne jest jednak zawarcie umowy o publikację w Wydawnictwie z każdym z autorów. Redaktor tomu zbiorowego dołącza do spisu treści listę mailingową z adresami Autorów, a Wydawca przesyła do nich tekst umowy. Warunkiem zakwalifikowania pracy do procesu redakcyjnego jest odesłanie do Wydawnictwa kompletu umów autorskich.

5. Pozytywna recenzja, komplet umów autorskich, wyjaśnione prawa i ostateczna wersja komputeropisu są podstawą do przejścia do kolejnego etapu – etapu wydania, czyli redakcji, składu, korekt i druku.

Osobą odpowiedzialną za kontakt z Autorami jest Łukasz Plata.

 

Książki wydane przez Wydawnictwo podlegają procedurze recenzji wewnętrznej i recenzji zewnętrznej.
 1. Recenzja wewnętrzna obejmuje ocenę zgłoszonej publikacji z punktu widzenia zgodności z profilem wydawnictwa i zachowaniem wymogów formalnych.
 2. Pozytywna recenzja wewnętrzna jest warunkiem koniecznym do przekazania pracy recenzentowi zewnętrznemu. Wydawca dokonuje wyboru recenzenta/lub recenzentów/, będącemu specjalistą w dziedzinie, której dotyczy nadesłany tekst.
 3. Gdy pozytywna recenzja wewnętrzna nie budziła kontrowersji, praca jest skierowana do jednego niezależnego recenzenta zewnętrznego, wywodzącego się z polskich lub zagranicznych instytucji naukowo-badawczych
 4. Recenzja zawiera ostateczne wskazówki w sprawie: przyjęcia pracy do druku bez poprawek, przyjęcia pracy do druku po wprowadzeniu wymaganych poprawek lub odrzucenia pracy.
 5. Ostateczną decyzję o wydaniu publikacji i ewentualnym naniesieniu przez autora poprawek podejmuje Wydawca.