STATUT FUNDACJI NA RZECZ KULTURY I EDUKACJI

IM. TYMOTEUSZA KARPOWICZA

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Karol Pęcherz, zwany w dalszej części Statutu Fundatorem, ustanowił aktem notarialnym fundację o nazwie  Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza zwaną dalej Fundacją.

2. Działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, regulowanej Rozporządzeniem Ministra oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

II. CELE I REALIZACJA DZIAŁAŃ FUNDACJI

§ 3

1. Celem Fundacji jest:
a) upowszechnianie i promowanie literatury współczesnej;

b) upowszechnianie i promowanie działań artystycznych, edukacyjnych i intelektualnych;
c) budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych ;
d) integracja środowisk twórczych i akademickich;
e) wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury i sztuki na obszarach zmarginalizowanych;
f) inspirowanie międzynarodowej wymiany artystycznej i dialogu międzykulturowego;
g) upowszechnianie i promowanie wartości proekologicznych;

h) upowszechnianie idei równouprawnienia płci;

i)  działalność terapeutyczna.

§ 4

1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
a) organizowanie festiwali, happeningów;
b) organizowanie innych imprez kulturalnych: pokazy filmowe, spektakle teatralne, wystawy, spotkania autorskie;
c) organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych;
d) organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych;
e) organizowanie dyskusji i spotkań otwartych poświęconych kulturze i demokracji;
f) prowadzenie działalności wydawniczej, dokumentacyjnej oraz informatycznej i internetowej;

g) udzielanie stypendiów;

h) współdziałanie i realizacja projektów artystycznych z organizacjami i instytucjami prowadzącymi podobną działalność;

i) organizację warsztatów i zajęć terapeutycznych poprzez sztukę  oraz działalność terapeutyczno-dydaktyczną;

j)  tworzenie, pozyskiwanie i adaptacja nowych miejsc i przestrzeni potrzebnych do działalności artystycznej;

k) prowadzenie odpłatnej działalności statutowej;

l) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§ 5

1. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wspierania organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 6

1.  Majątek Fundacji stanowi: fundusz założycielski w kwocie  700 złotych oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Środki na realizację celów fundacji i pokrycie kosztów działalności pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji oraz konkursów grantowych;
c) programów Unii Europejskiej;
d) dochodów z nieruchomości i praw majątkowych;
e) zbiórek i innych imprez publicznych;
f) odsetek i depozytów bankowych;
g) wpływów z odpłatnej działalności statutowej i gospodarczej;

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych Bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

4. Cały dochód z działalności będzie przeznaczony na działalność pożytku publicznego.

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
6. Fundacja przeznacza 1000 zł na działalność gospodarczą

7. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
8. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w  wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

18.12.Z Pozostałe drukowanie

§ 7

1. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Prezes Fundacji.

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 8

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

A. ZARZĄD FUNDACJI

§ 9

1. 1. Zarząd Fundacji może być jedno lub wieloosobowy, powoływany przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez dowolną liczbę kadencji.
3. Zarząd spośród swoich członków powołuje Prezesa Fundacji.
4. W skład Zarządu z mocy Statutu może wejść Fundator. W razie jego rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, Fundator powołuje inną osoba na swoje miejsce.
5. Zarząd fundacji w całości może być odwołany przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
6. Zarząd może powołać spośród swoich członków także wiceprezesów

§ 10

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 11

1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
b) uchwalanie regulaminów;
c) zarządzanie majątkiem Fundacji;
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
e) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji;
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. Przy zarządzie dwuosobowym Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd co roku do dnia 30 czerwca zobowiązany jest przedłożyć Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji Radzie Fundacji.

§ 12

Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej  raz na sześć miesięcy.

 

§ 13

Zmiany w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji za pisemną zgodą Prezesa Fundacji.

B. RADA FUNDACJI

§ 14

1. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
2. Rada spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem nadzoru i doradczym Fundacji
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją ? członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 16

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Przewodniczący Rady może brać udział w spotkaniach zarządu bez prawa głosu.

§ 17

Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
1. Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
2. Być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 18

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1.Opiniowanie działalności Zarządu Fundacji.

2.Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

3.Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

4.Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

5.Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

6.Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

7.Nadzór nad działalnością Fundacji.

8.Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

V. SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego lub dwóch członków Zarządu łącznie w przypadku Zarządu wieloosobowego.

2. W przypadku Zarządu dwuosobowego oświadczenia woli składa prezes lub drugi członek Zarządu w zakresie określonym przez pisemne pełnomocnictwa udzielone przez prezesa Zarządu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku formalnym lub nieformalnym, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe jest niedozwolony.

§ 21

Zmian w statucie dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Prezesa Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.

 

 

§ 22

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 23

1. Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub po wyczerpaniu środków finansowych, bądź na skutek decyzji podjętej przez Zarząd Fundacji.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej innych Fundacji lub organizacji pozarządowych o zbliżonych celach Statutowych.
4. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymaga ona zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.