Strona organizatora:
http://wpdk.pl/

22. Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek (5-8 grud­nia), jako je­dy­ne targi ksią­żek w kraju, od­bę­dą się w za­byt­ko­wych wnę­trzach od­re­stau­rowanego bu­dyn­ku Dwor­ca Wro­cław Głów­ny.
Po re­wi­ta­lizacji Dwo­rzec Wro­cław Głów­ny jest miej­scem o­twar­tym na i­nicja­ty­wy kul­tural­ne, w któ­rych mogą brać u­dział nie tylko po­dróż­ni, ale także miesz­kań­cy Wro­cławia.
Do Pań­stwa dys­po­zycji od­da­na zo­sta­nie znacz­nie więk­sza prze­strzeń ? ga­le­ria na pię­trze i prze­pięk­na Sala Se­syj­na. Mam na­dzie­ję, że wszyst­kie te zmia­ny za­pew­nią kom­for­towe wa­run­ki za­rów­no Wy­daw­com, jak i Czy­tel­ni­kom. Nie bez zna­cze­nia jest fakt, że wszyst­kie tar­go­we wy­da­rze­nia od­by­wać się będą w tym samym miej­scu. W o­fe­rowa­nej Pań­stwu prze­strzeni bę­dzie rów­nież miej­sce na spo­tka­nia au­tor­skie.
Do­dat­kowy atut nowej lo­ka­li­zacji ? Dwo­rzec Głów­ny gości dzien­nie ok. 10 ty­się­cy osób, a w week­en­dy ta licz­ba zwięk­sza się do 30 ty­się­cy. Wie­rzy­my, że wszy­scy ze­chcą od­wie­dzić Wro­cławskie Pro­mocje Do­brych Ksią­żek.

Nie zabraknie również naszego stoiska Księgarni Tajne Komplety oraz książek wydawanych przez Fundację Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza.
Nasze stoisko: Księgarnia TAJNE KOMPLETY / Fundacja BĘC ZMIANA; stoisko nr 50-G

Zobacz również:
Szczegółowy program wydarzeń, spotkań autorskich

Wydarzenia organizowane przez Fundację Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza:
CZWARTEK: 18.45
Spotkanie z Klarą Nowakowską, autorką tomu poetyckiego „Niska rozdzielczość”. Sala F1.

PIĄTEK: 16.00
Spotkanie z Karolem Maliszewskim, autorem powieści „Przemyśl?Szczecin”. Sala F1.
PIATEK: 18.30
Spotkanie z Jackiem Bierutem, autorem powieści „Pornofonia”. Sala E.

SOBOTA: 15.00
Adam Wójcik i Jacek Antczak podpisują książkę Adam Wójcik. Rzut bardzo osobisty. Stoisko 50 Tajne Komplety.
SOBOTA: 15.15
Spotkanie z Tamarą Bołdak-Janowską, autorką tomu poetyckiego Hop! Hop! Hop! Traktat o samotności. Sala E.

Strona organizatora:
http://wpdk.pl/