Strona organizatora Wrocławskich Targów Dobrych Książek:
http://wpdk.pl/

23. Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek (4-7 grud­nia), jako je­dy­ne targi ksią­żek w kraju, od­bę­dą się w za­byt­ko­wych wnę­trzach od­re­stau­rowanego bu­dyn­ku Dwor­ca Wro­cław Głów­ny.
Po re­wi­ta­lizacji Dwo­rzec Wro­cław Głów­ny jest miej­scem o­twar­tym na i­nicja­ty­wy kul­tural­ne, w któ­rych mogą brać u­dział nie tylko po­dróż­ni, ale także miesz­kań­cy Wro­cławia.
Do Pań­stwa dys­po­zycji od­da­na zo­sta­nie znacz­nie więk­sza prze­strzeń ? ga­le­ria na pię­trze i prze­pięk­na Sala Se­syj­na. Mam na­dzie­ję, że wszyst­kie te zmia­ny za­pew­nią kom­for­towe wa­run­ki za­rów­no Wy­daw­com, jak i Czy­tel­ni­kom. Nie bez zna­cze­nia jest fakt, że wszyst­kie tar­go­we wy­da­rze­nia od­by­wać się będą w tym samym miej­scu. W o­fe­rowa­nej Pań­stwu prze­strzeni bę­dzie rów­nież miej­sce na spo­tka­nia au­tor­skie.
Do­dat­kowy atut nowej lo­ka­li­zacji ? Dwo­rzec Głów­ny gości dzien­nie ok. 10 ty­się­cy osób, a w week­en­dy ta licz­ba zwięk­sza się do 30 ty­się­cy. Wie­rzy­my, że wszy­scy ze­chcą od­wie­dzić Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek.

Zobacz kto odwiedzi Wrocławskie Targi Dobrych Książek w 2014: PROGRAM TARGÓW

targi1

Nie zabraknie również naszego stoiska Księgarni Tajne Komplety oraz książek wydawanych przez Fundację Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza.

Startujemy o 12.00 w czwartek, kończymy o 16.00 w niedzielę.
Znajdziecie nas na stoisku nr 16 razem z zaprzyjaźnioną Bęc Zmianą.
-PROMOCYJNE CENY KSIĄŻEK JUŻ OD 5 ZŁ!!!
-KALENDARZE z rysunkami Antka Wajdy po okazyjnej cenie!!!
-POCZTÓWKI
-ZNAJDŹCIE  NAS I SIĘ TARGUJCIE, BO PO TO SĄ TARGI!

Wydarzenia organizowane przez Fundację Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza i Księgarnię Tajne Komplety:
PIĄTEK:  14.00 – 18.00

Antek Wajda podpisywać będzie KALENDARZ 2015 z rysunkami Antka Wajdy.

2

 

PIĄTEK:  godzina 17.30
Uroczyste obchody 80-tych urodzin Jacka Łukasiewicza, spotkanie wokół nowej książki (a właściwie trzech książek) ?Tercet?.
Prowadzi Jacek Bierut.

?Tercet” Jacka Łukasiewicza to kapitalne poetyckie varia, gratka dla poszukiwacza literackich foremek ? tropiciela rzadkich gatunków, konesera nietuzinkowych strof, uważnego słuchacza lirycznych głosów, rytmów i melodii. Jednak figę z makiem temu, kto po Limerykach, Wierszykach oraz Wierszach dla V? spodziewałby się pożywki dla akademickiej maści profesjonałów. Aby obłaskawić mgławicowe drapy, kuszące xenie czy frymuśne rondle, aby dociec, co łączy boginię Eos z różowonozdrzym pożytecznym zwierzątkiem hodowlanym, potrzeba czegoś, co nie mieści się w hasłach Słownika rodzajów i gatunków literackich oraz w poetykach normatywnych. Gdy zatem, Czytelniku, sięgasz po tę książeczkę, pamiętaj: ten czyta właściwie, komu dopisuje humor i nie brakuje autoironii. Nie będzie ostatnim ten, kto się śmieje.

Tercet to książka na żarty wpół, na serio wpół. Dlaczego? Odpowiedzi znajdują się między okładkami?.
Paweł Mackiewicz

ZAPRASZAMY NA STRONĘ OGRANIZATORA, PROGRAM I HARMONOGRAM:
http://wpdk.pl/