ffffound.com

ffffound.com

Celem konkursu jest możliwość profesjonalnego wydania zgłoszonej do konkursu. autorskiej książki literackiej w oryginalnej, atrakcyjnej graficznie i edytorsko formie .

REGULAMIN

Założeniem konkursu jest napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej książki literackiej /np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp./ w zgodnym z oczekiwaniami twórcy, atrakcyjnym graficznie i edytorsko opracowaniu. Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej książki literackiej przygotowanej zgodnie z wizją autora, atrakcyjnej zarówno pod względem wartości literackiej, jak i opracowania graficznego.

  1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.
  2. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy.
  3. Na konkurs jeden autor może nadesłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas nie publikowaną w zwartej formie drukarskiej /np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp./ w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób.
  4. Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne.
  5. Projekty należy przygotować w formacie PDF z rozbarwieniem w profilu kolorystycznym CMYK. Należy zachować bezpieczny margines ? teksty nie powinny być bliżej niż 6 mm od linii cięcia formatu A 5. Wewnętrzny margines minimum 15 mm. Mapy bitowe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. Format A-5, objętość do 120 stron razem ze stronami redakcyjnymi+okładka ( w tym co najmniej 15% ilustracji) nagrane na płyty CD oraz 3 egz. wydruku.
  6. W osobnej kopercie należy podać imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, krótka notę biograficzną autora oraz oświadczenie iż nadesłane prace są pracami autorskimi, dotychczas nie publikowanymi w zwartej formie drukarskiej oraz że autor uregulował z osobami współpracującymi przy opracowaniu projektu książki wszelkie sprawy związane z ich prawami autorskimi zgodnie z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH z dnia 4 lutego 1994r.
  7. Jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna tylko jedną nagrodę.
  8. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literackiej w nakładzie 1000 egz. / w tym 300 egz. otrzyma autor/ oraz nagroda pieniężna w wysokości 3000 złotych.
  9. Autor nagrodzonej książki nie otrzyma żadnego dodatkowego honorarium związanego z publikacją książki.

10.  Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki związany ze stronami redakcyjnymi.

11.  Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki do druku i nieprzyznania nagrody.

12.  Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

13.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

14.  Prace należy przesyłać listem poleconym lub dostarczać osobiście do dnia 10 marca 2010 roku na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA z dopiskiem ”KONKURS – ŚWIDNICA 2010”.

15.  Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagrody i promocja nagrodzonej książki nastąpi w  kwietniu 2010 roku. Wszyscy uczestnicy zostaną o dokładnej dacie powiadomieni listownie oraz zostaną zaproszeni na biesiadę literacką podsumowującą konkurs.

16. Zwrot prac nadesłanych na konkurs /oprócz zapisu pracy nadesłanego w formie elektronicznej/oraz wysyłka nagrodzonej książki nastąpi do 30 czerwca 2010 r.

17.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach reklamowych związanych z konkursem bez powiadamiania autora.

18.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. /074/6400941, 603577651 oraz e-mail: reklama@mbp.swidnica.pl

KONKURS 2010