W ramach Festiwalu Równych Praw zapraszamy na  spotkanie warsz­ta­towe ?Wspól­nie, czyli z kim? Queerowa per­spek­tywa jako alter­naty­wna strate­gia poli­ty­czna?.

czas: 9 października, godz. 18:30?20:30
miejsce: księ­gar­nia Tajne Kom­plety, Prze­jś­cie Gar­ncar­skie 2
prowadze­nie: kolek­tyw Q Alter­naty­wie.

My, czyli kto? Kim jesteśmy?
O co wal­czymy? Gdzie kończą się nasze sprawy, a zaczy­nają sprawy, które nas nie obchodzą? Czy tzw. środowisko LGBTQ wal­czy tylko o prawa związane ze sferą sek­su­al­ności? Co to jest sol­i­darność społeczna i czy oczeku­jąc wspar­cia dla swoich inic­jatyw, nie powin­niśmy również udzielać go innym? Chcemy być dołączeni do ?nor­mal­nych? czy sta­jemy po stronie wyk­luc­zonych?
Na te i inne pyta­nia spróbu­jemy wspól­nie odpowiedzieć w ramach spotka­nia doty­czącego queerowej per­spek­tywy politycznej.

Q Alter­naty­wie ? jesteśmy niewielkim kolek­ty­wem osób, które połączyła chęć prze­ci­w­staw­ienia się wyk­lucze­niu społecznemu, dyskrymi­nacji i homo­fo­bii. Star­tu­jąc z queerowej per­spek­tywy, chcemy wal­czyć o równość w różnorod­ności i spraw­iedli­wość społeczną, a także tworzyć tu i teraz alter­naty­wne przestrze­nie. Jesteśmy anarchistyczno-queerową grupą niehier­ar­chiczną, pode­j­mu­jącą decyzje na zasadzie konsensusu.