ffffound.com

ffffound.com

Dzięki pisarzowi rozkoszy (i jego czytelnikowi) otwiera się tekst niemożliwy. Po tamtej stronie przyjemności i krytyki, p ó k i   i n n y   t e k s t   r o z k o s z y   n i e   p r z e b i j e   s i ę   n a    d r u g ą   s t r o n ę   l u s t r a; „nad” takim tekstem nie będziecie debatowali, wejdziecie weń, aby „nim”,  n a   j e g o   m o d ł ę, tworzyć obłędny plagiat, afirmować histerycznie pustkę rozkoszy.

[w:] Roland Barthes, Przyjemność tekstu, przeł. Anna Lewańska, Warszawa 1997.