Strzeliński Ośrodek Kultury zaprasza na III Ogólnopolski Konkurs Poetycki ?O Granitową Strzałę” i Turniej 1 Wiersza.

Do udziału w konkursie zapraszamy twórców, którzy ukończyli 18.

Na konkurs należy nadesłać:

1. Zestaw wierszy 10 ( w formacie Word, w 2 egzemplarzach, o dowolnej tematyce), które nie były dotąd publikowane (także w tomikach pokonkursowych, w formie arkusza poetyckiego, w antologiach i w prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza się teksty publikowane w internecie.

2. Ten sam zestaw wierszy zapisany na płycie CD (brak zapisu na płycie CD – eliminuje Autora z konkursu).

3. Wiersze należy oznaczyć godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym)

4.Do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail).

5. Autor może wysłać tylko jeden zestaw.

6. Z uwagi na konieczność umieszczenia na kopercie swoich danych w przypadku listów poleconych – należy wysłać przesyłkę zwykłym trybem.

Prace można nadsyłać do 8 kwietnia 2011 r. na adres:

Strzeliński Ośrodek Kultury
57-100 Strzelin
ul. Brzegowa 10 a

z dopiskiem na kopercie :” Ogólnopolski Konkurs Poetycki ?O Granitową Strzałę”. O przyznanych nagrodach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się:

20 maja 2011 r. w galerii ?Skalnej”, Strzelińskiego Ośrodka Kultury – o godz. 16.00

Komisja konkursowa:

Genowefa Jakubowska-Fijałkowska
Mirka Szychowiak
Karol Maliszewski
Jacek Bierut

– po zapoznaniu się z nadesłanymi zestawami, przyzna następujące nagrody:

Nagrodę Grand Prix ? druk tomiku poetyckiego

I nagroda – 1300 zł
II nagroda – 800 zł
III nagroda – 600 zł
oraz 4 wyróżnienia – po 200 zł każde

Zostaną także przyznane nagrody rzeczowe i wyróżnienia książkowe. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Nagrody należy odebrać osobiście.

Turniej Jednego Wiersza
Wiersz, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, należy dostarczyć w 4 kopiach – w dniu konkursu. Turniej odbędzie się 20 maja 2011 r. w galerii ?Skalnej” Strzelińskiego Ośrodka Kultury.

Początek – godz. 17.00
Wiersze prezentują osobiście Autorzy.
Nagroda w Turnieju wynosi 1000 zł.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagrody i przyznania więcej niż
jednej w Turnieju.
.
Informacje na temat konkursu:
Strzeliński Ośrodek Kultury
Tel. 071/ 39 – 21-543
e-mail:

granitowastrzelin@wp.pl
mirkaszychowiak@wp.pl