rywalizacja

rywalizacja

O Granitową Strzałę – konkurs poetycki

Strzeliński Ośrodek Kultury zaprasza
na II Ogólnopolski Konkurs Poetycki “O Granitową Strzałę”
i Turniej 1 Wiersza

KONKURS POETYCKI
Do udziału w konkursie zapraszamy pełnoletnich (ukończone 18 lat) twórców, debiutujących oraz mających na swoim koncie wydane książki.
Należy nadesłać:
1.zestaw pięciu wierszy ( w formacie Word), w 3 egzemplarzach o dowolnej tematyce, które nie były dotąd publikowane (także w tomikach pokonkursowych, antologiach, prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza się teksty publikowane w internecie.

2.ten sam zestaw wierszy zapisany na dyskietce lub płycie CD (brak zapisu na dyskietce lub płycie CD – eliminuje Autora z konkursu).

3.wiersze należy oznaczyć godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym)

4.do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail).

5. Autor może wysłać tylko jeden zestaw.

6.z uwagi na konieczność umieszczenia na kopercie swoich danych w przypadku listów poleconych – należy wysłać przesyłkę zwykłym trybem.

Prace należy nadsyłać do 5 kwietnia 2010 r. na adres:

Strzeliński Ośrodek Kultury
57-100 Strzelin
ul. Brzegowa 10 a
z dopiskiem na kopercie :” Ogólnopolski Konkurs Poetycki “O Granitową Strzałę”.
W przypadku uczestników, nie mających na swoim koncie wydanej samodzielnej książki ani arkusza poetyckiego – należy dopisać na kopercie: “Przed debiutem”. O przyznanych nagrodach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się:

7 maja 2009 r. w galerii “Skalnej””, Strzelińskiego Ośrodka Kultury – o godz. 16.00
Komisja w składzie:
Bohdan Zadura, Andrzej Sosnowski, Jacek Bierut, Mirka Szychowiak- po zapoznaniu się z materiałem konkursowym przyzna następujące nagrody:
I nagroda – 1300 zł
II nagroda – 800 zł
III nagroda – 600 zł
oraz 4 wyróżnienia – po 200 zł każde
Zostanie przyznana także Nagroda Specjalna dla debiutanta oraz wiele cennych nagród rzeczowych i wyróżnienia książkowe.
Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Nagrody należy odebrać osobiście.
.
Turniej Jednego Wiersza
Wiersz, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, należy dostarczyć w 4 kopiach – w dniu konkursu
Turniej odbędzie się 7 maja 2009 r. w galerii “Skalnej” Strzelińskiego Ośrodka Kultury Początek – godz. 17.00
Wiersze prezentują osobiście Autorzy.
Nagroda w Turnieju wynosi 1000 zł.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagrody i przyznania więcej niż jednej w Turnieju.
.Informacje na temat konkursu:
Strzeliński Ośrodek Kultury
Tel. 071/ 39 – 21-543

e-mail:
granitowastrzelin@wp.pl
mirkaszychowiak@wp.pl

XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki ?U progu Kresów?

Nadbużańskie Towarzystwo Kultury ? Środowisko Rodzin Kresowych w Chełmie

ogłaszają
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki ?U progu Kresów?

?Beata Obertyńska?

(1898 – 1980)
?Lwowskie Zaświecie ? Londyn?

Utwory nadesłane na konkurs winny nawiązywać do ogólnej tematyki Kresów, historii, tradycji, malowniczości oraz wydarzeń początku XXI wieku.

Nagroda specjalna przyznana zostanie za twórczość poświęconą osobowości poetki, Beaty Obertyńskiej. Konkurs ma charakter otwarty. Zaprasza poetów z Polski oraz spoza granic kraju. Należy nadesłać trzy utwory poetyckie, dotychczas nie publikowane w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu (w przypadku prac z innego kraju), opatrzonych godłem. Do godła należy dodać informację ? imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres, zawód wykonywany. W przypadku przynależności do związków twórczych ? pełną nazwę związku.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w maju 2010 r. podczas Biesiady Kresowej w Chełmie, na którą zostaną zaproszeni Laureaci Konkursu. Przewidujemy publikacje prasowe. Prac konkursowych oczekujemy do 1 maja 2010 r. pod adresem:

Konkurs Poetycki ?U progu Kresów?

ul. Katedralna 15/2

22-100 Chełm

woj. Lubelskie

Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych. Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.

XXX Ogólnopolski Konkurs Poetycki ?O Laur Jabłoni ?2010?

pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.

2. Konkurs jest skierowany do autorów nie zrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Celem konkursu jest inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów poetyckich, popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej.

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich. Zestawy powinny być przesłane w trzech egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

4. Tematyka i forma utworów dowolna, choć organizatorom zależy aby posiadały one akcenty regionalne, związane z Ziemią Grójecką. Za najlepszy cały zestaw wierszy o tematyce grójeckiej autor otrzyma finansową nagrodę specjalną w wysokości 450 złotych.

5. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem (pseudonimem), a do nich dołączona koperta z takim samym godłem, zawierająca dane autora (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail, jeśli jest).

6. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 2500 złotych (poza nagrodą specjalną).

7. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie www.bibliotekagrojec.pl do dnia 30 czerwca 2010 roku. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone w mediach lokalnych oraz na stronach Urzędu Gminy i Miasta Grójec, a także Starostwa Powiatowego w Grójcu.

8. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 15 maja 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego) do siedziby organizatora lub nadesłać na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu 05-600 Grójec ul. J. Piłsudskiego 3, z dopiskiem ?O Laur Jabłoni ?2010?.

9. Pod numerem telefonu 48 6643371 wew. 16 można uzyskać wszelkie informacje związane z konkursem. Osoba do kontaktu: Mirosława Krawczak. Adres e-mail: czytelnia@bibliotekagrojec. pl

10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów zastrzegając sobie prawo do publikowania i cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.


XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI ?DAĆ ŚWIADECTWO? 2010

Organizator: Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

Regulamin

1. Cele Konkursu:

* ukazanie w poetyckiej formie przemijającego czasu, w którym żyjemy;
* inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej;
* popularyzowanie współczesnej poezji.

2. Warunki Konkursu:

* Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców – zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych;
* warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora zestawu prac zawierającego 5-10 utworów poetyckich, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego (mile widziana także dodatkowa wersja elektroniczna przesłana na CD);
* każdy utwór należy podpisać godłem (pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zawierającą rozwiązanie godła (kartkę z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu stacjonarnego i komórkowego, adresem e-mail, wiekiem oraz dorobkiem twórczym – krótki życiorys zawierający listę posiadanych publikacji książkowych i prasowych, oraz najważniejszych nagrodach literackich; zdjęcie (fotografia może być przesłana w wersji elektronicznej na CD)
* opłatę konkursową w wysokości 10 zł za zestaw (koszty organizacyjne) należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 (kopię dowodu wpłaty należy załączyć do koperty z wierszami);
* zestawy nie zawierające kopii dowodu wpłaty konkursowej nie będą rozpatrywane;
* jurorzy nie mają wglądu w przysłane dowody wpłaty
* prace konkursowe nadsyłać należy na adres:
Śródmiejski Ośrodek Kultury
ul. Mikołajska 2
31-027 Kraków
z dopiskiem OKP ?Dać świadectwo? do dnia 10 kwietnia 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego);
* opłata konkursowa jest warunkiem dopuszczenia prac do konkursu;
* Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs, ani nie informuje o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych;
* nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury, bądź reklamujących kolejne edycje konkursu;
* prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciel Organizatora;
* Główną Nagrodę Konkursu stanowi edycja tomiku poetyckiego w 2010 roku;
* Organizator zastrzega sobie prawo doboru utworów oraz decydowania o objętości, formacie i stronie plastycznej książki;
* materiały do książki Laureat Głównej Nagrody zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi do 15 września 2010 roku;
* w przypadku niewywiązania się z powyższego punktu przez Laureata Głównej Nagrody, Organizator może odstąpić od realizacji wydania książki Laureata Głównej Nagrody;
* pozostali nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Organizatora i sponsorów;
* autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną wymienieni na stronie internetowej www.lamelli.com.pl najpóźniej 7 maja 2010;
* Organizator nie ma obowiązku pokrywać kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród ani kosztów wyżywienia i noclegów,
* ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Śródmiejskim Ośrodku Kultury (Kraków, ul. Mikołajska 2) 14 maja 2010 roku (Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu).
* Aktualne informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Śródmiejskiego Ośrodka Kultury www.lamelli.com.pl lub pisząc na adres akosciuszko@lamelli.com.pl;
* Przesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników dla potrzeb konkursowych.