Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza za rok 2009

Pkt 1

Nazwa: Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza
Siedziba: Probusa 9/4 Wrocław 50-242
Data wpisu do KRS: 01.09.2009
Nr KRS: 0000333054
NIP: 8982161630
REGON: 021026180

Zarząd Fundacji
Karol Pęcherz ? prezes, Wiejska 8/2 kowary 58-530
Jacek Bierut ? wiceprezes
Grzegorz Czekański? wiceprezes, Wołów 56-100, Ul. Kolejowa 5/17

Cele statutowe:
a) upowszechnianie i promowanie literatury współczesnej;
b) upowszechnianie i promowanie działań artystycznych, edukacyjnych i intelektualnych;
c) budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych ;
d) integracja środowisk twórczych i akademickich;
e) wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury i sztuki na obszarach zmarginalizowanych;
f) inspirowanie międzynarodowej wymiany artystycznej i dialogu międzykulturowego;
g) upowszechnianie i promowanie wartości proekologicznych;
h) upowszechnianie idei równouprawnienia płci;
i) działalność terapeutyczna.
1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
a) organizowanie festiwali, happeningów;
b) organizowanie innych imprez kulturalnych: pokazy filmowe, spektakle teatralne, wystawy, spotkania autorskie;
c) organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych;
d) organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych;
e) organizowanie dyskusji i spotkań otwartych poświęconych kulturze i demokracji;
f) prowadzenie działalności wydawniczej, dokumentacyjnej oraz informatycznej i internetowej;
g) udzielanie stypendiów;
h) współdziałanie i realizacja projektów artystycznych z organizacjami i instytucjami prowadzącymi podobną działalność;
i) organizację warsztatów i zajęć terapeutycznych poprzez sztukę oraz działalność terapeutyczno-dydaktyczną;
j) tworzenie, pozyskiwanie i adaptacja nowych miejsc i przestrzeni potrzebnych do działalności artystycznej;
k) prowadzenie odpłatnej działalności statutowej;
l) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Pkt 2
W roku 2009 Fundacja nie prowadziła działalności.

Pkt 3
W roku 2009 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Pkt 4

Wrocław, 15 wrzesień 2009

Protokół Nr 1/2009
z zebrania Zarządu i Rady Nadzorczej
Fundacji Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza

Pierwsze wspólne Zebranie Zarządu i Rady Nadzorczej w 2009 roku Fundacji Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza odbyło się 15.09.2009 roku w siedzibie stowarzyszenia we Wrocławiu (kod 50-242) przy ul. Probusa 9/4.
W zebraniu wzięło udział 3 członków Zarządu i 5 członków Rady Nadzorczej.
Obrady otworzył Karol Pęcherz ? przewodniczący obrad, który przedstawił plan zebrania oraz zainicjował dyskusję a propos spraw bieżących fundacji, tj. sytuacji formalnej fundacji, planów Zarządu w zakresie realizacji pierwszych projektów, możliwości aplikowania o środki na realizacje celów statutowych, wypracowanie wspólnej wizji fundacji, a także opracowanie strategii pozyskiwania 1% podatku na cele statutowe.

Porządek obrad przedstawiała się następująco:

? Otwarcie obrad oraz przedstawienie porządku obrad.
? Umówienie spraw bieżących
? Omówienie spraw organizacyjnych

Załączniki:

? Lista obecności na Zebraniu Zarządu i Rady Nadzorczej

Protokolant Przewodniczący zebrania

Pkt 5
Informacja o uzyskanych przychodach z wyodrębnieniem ich źródeł:
? przychody z działalności pożytku publicznego nieodpłatne
– dotacja ? 0,00
? pozostałe przychody statutowe
– darowizny pieniężne ? 0,00

Pkt 6
Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych – 0,00
b) administrację – 0,00
c) działalność gospodarczą ? 0,00
d) pozostałe koszty – 0,00

Pkt 7
dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych ? Fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych ? 0,00
c) wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu ? 0,00
d) wydatki na wynagrodzenia z tyt umów zlecenie ? 0,00
e) udzielonych pożyczkach pieniężnych ? nie dotyczy…
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ? nie dotyczy
g) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ? nie dotyczy
h) nabytych nieruchomościach ? nie dotyczy
i) nabytych pozostałych środkach trwałych ? nie dotyczy
j) wartości aktywów i zobowiązań:
Aktywa – na dzień bilansowy wynoszą 700,00
Zobowiązania na dzień bilansowy wynoszą ? 700,00

Pkt 8.
Fundacja nie wykonywała w roku 2009 żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

Pkt 9
W roku 2009 Fundacja nie zapłaciła podatku od umowy zlecenie. W roku 2009 Fundacja nie miała obowiązku składać żadnych deklaracji podatkowych.

W Fundacji w roku 2009 nie przeprowadzono kontroli.

Wrocław, dn. 27.12.2010

KAROL PĘCHERZ

?…………………………………………….
Podpis Zarządu Fundacji