Jest już w Polsce sporo ciekawych konkursów na książkę poetycką, przede wszystkim łódzki im. Bierezina i Tyska Zima Poetycka. Powołanie przez nas kolejnego jest próbą połączenia, a właściwie zniesienia ich założeń ? konkurs, w którym nie pytamy nikogo, czy jest już po debiucie książkowym, czy dopiero przed. Ocenimy książki niezależnie od wieku i dorobku ich twórców i wybierzemy najlepszą artystycznie, formalnie, konstrukcyjnie. Zrobimy to jednak nie tylko po to, żeby ogłosić werdykt, opublikować, wręczyć nagrodę i już się więcej tym tomem nie zajmować. Poprzez publikacje krytyczne i szereg spotkań z nagrodzonym autorem pomożemy mu utrzymać się na powierzchni rwącej i mętnej poetyckiej powodzi.

REGULAMIN KONKURSU

Czas trwania konkursu: od 20.07.2010 do 20.09.2010

Celem konkursu jest:

– promocja poezji współczesnej,

– możliwość wydania w oryginalnej formie książki poetyckiej

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, działająca w porozumieniu z Partnerem konkursu, Wydawnictwem Radwan.

2. Do konkursu mogą być zgłaszane niepublikowane dotychczas tomy poetyckie zarówno debiutantów, jak i autorów z dorobkiem wydawniczym.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie trzech egzemplarzy maszynopisu (wydruku komputerowego) swojej propozycji książki poetyckiej w terminie do 20 września 2010 r. pod adres: Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, ul. Probusa 9/4 Wrocław 50-242.

4. Organizatorzy proszą dodatkowo o przesłanie propozycji konkursowej pocztą elektroniczną na adres biuro@fundacja-karpowicz.org w formie jednego zwartego pliku w formacie .doc lub .rtf (z dopiskiem w temacie: Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza).

5. Prace konkursowe (w postaci papierowej i elektronicznej) winny być opatrzone imieniem i nazwiskiem.

6. Konkursowe tomy oceni zarząd Fundacji w składzie: Jacek Bierut, Grzegorz Czekański, Karol Pęcherz.

7. Nagrodą główną jest wydanie wyróżnionego tomu oraz nagroda finansowa (wysokość nagrody zależy od decyzji sponsora). Autor otrzyma 20 egzemplarzy książki. Autor otrzyma również honorarium ze sprzedaży książki, honorarium w wysokości 15%  od sprzedaży.

8. Organizator oraz Partner zapewniają profesjonalną promocję oraz kolportaż książki, a także uczestnictwo w wydarzeniach literackich i artystycznych organizowanych bądź współorganizowanych przez Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki pod względem redakcyjnym.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki do druku oraz nieprzyznania nagrody.

11.Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach reklamowych związanych z konkursem bez powiadamiania autora.

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2010 r.

14. Organizatorzy nie odsyłają konkursowych prac.

15. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy od organizatorów.