Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza po 5 latach reaktywuje Ogólnopolski Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza na autorską książkę poetycką. Termin rozpoczęcia konkursu jest nieprzypadkowy: 15.12 to data urodzin Patrona fundacji.

Tak jak poprzednio, i tym razem nie będziemy pytać nikogo, czy jest już po debiucie książkowym, czy dopiero przed. Ocenimy książki niezależnie od wieku i dorobku ich twórców i wybierzemy najlepszą artystycznie, formalnie, konstrukcyjnie. Zrobimy to jednak nie tylko po to, żeby ogłosić werdykt, opublikować, wręczyć nagrodę i już się więcej tym tomem nie zajmować. Poprzez publikacje krytyczne i szereg spotkań z nagrodzonym autorem pomożemy mu utrzymać się na powierzchni rwącej i mętnej poetyckiej powodzi ? umożliwi to cykl spotkań laureata podczas festiwalu literacko artystycznego preTEXTY w 2016 r.

REGULAMIN KONKURSU
Czas trwania konkursu: 15.12.2015-29.02.2016

Celem konkursu jest:
? promocja poezji współczesnej,
? możliwość profesjonalnego wydania w oryginalnej formie książki poetyckiej.

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane niepublikowane dotychczas tomy poetyckie zarówno debiutantów, jak i autorów z dorobkiem wydawniczym.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie trzech egzemplarzy maszynopisu (wydruku komputerowego) swojej propozycji książki poetyckiej w terminie do 29 lutego 2016 r. pod adres: Księgarnia Tajne Komplety, Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław.
4. Organizatorzy proszą dodatkowo o przesłanie propozycji konkursowej pocztą elektroniczną na maila: konkurskarpowicza@gmail.com w formie jednego zwartego pliku w formacie .doc lub .rtf (z dopiskiem w temacie: Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza).
5. Prace konkursowe (w postaci papierowej i elektronicznej) powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem.
6. Konkursowe tomy oceni zarząd Fundacji w składzie: Jacek Bierut, Grzegorz Czekański, Karol Pęcherz.
7. Nagrodą główną jest wydanie wyróżnionego tomu (nakład: 550 egz.), udział autora podczas festiwalu literacko-artystycznego preTEXTY, który będzie odbywać się w 2016 r. na Dolnym Śląsku, a także 30 egz. autorskich opublikowanej książki.
8. Organizator zapewnia profesjonalną promocję oraz kolportaż książki, a także uczestnictwo w wydarzeniach literackich i artystycznych organizowanych bądź współorganizowanych przez Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki pod względem redakcyjnym.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki do druku oraz nieprzyznania nagrody.
11.Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach reklamowych związanych z konkursem bez powiadamiania autora.
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2016 r.
14. Organizatorzy nie odsyłają konkursowych prac.
15. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy od organizatorów.